Zgodnie z Ustawą z 10.04.1997r Prawo Energetyczne i innymi przepisami prawa z nią związanymi osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

       Przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Łodzi (SITPChem O/Łódź) pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 322 powołana aktem URE 322/123/10/23. Komisja Kwalifikacyjna działa przy SITPChem już od 1989 roku mając w składzie wysoko kwalifikowanych specjalistów. Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia przed egzaminami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji i dozoru.

 

Zakres wymaganych uprawnień

Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:
1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1 lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym jest ważne 5 lat. Po tym okresie wymagane jest ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wydanie nowego świadectwa.

 

Zakres szkoleń – Grupy uprawnień

Grupa 1-Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2-Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3-Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Zgłaszanie osób na egzamin

Zgłoszeniem jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wypełniony przez osobę zainteresowaną lub jej pracodawcę. Wzory Wniosków Kwalifikacyjnych do pobrania znajdują się:
– na dole tej strony w sekcji „dodatkowe informacje i wnioski do pobrania” 
– sekretariacie SITPChem oraz u Przewodniczącego Komisji
Wypełnione wnioski można przekazać w dniu egzaminu do Sekretariatu SITPChem pokój 408 lub przekazać Przewodniczącemu Komisji, bądź przesłać e-mail na adresy: sitpchemlodz@wp.pl, cz.stepien@gmail.com

Uwaga! Podczas egzaminu wymagany jest aktualny i ważny dowód osobisty.

 

Opłaty

Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty za szkolenie przed egzaminem na uprawnienia energetyczne wynoszą od 100-200 zł w zależności od zakresu szkolenia.

Zarówno za wydane świadectwa jak i za szkolenia wystawiamy faktury.

 

Miejsce Przeprowadzania egzaminów

Miejscem przeprowadzania egzaminów jest Siedziba SITPChem O/Łódź,
Pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź
Dla większych grup pracowników egzaminy mogą być przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę lub w siedzibie Wnioskodawcy.

 

Terminy przeprowadzanych egzaminów

– indywidualne ustalone z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej (telefonicznie: 601 286 466 lub e-mailowo: cz.stepien@gmail.com )
– dla większych grup pracowników do uzgodnienia z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej
lub w sekretariacie SITPChem w określonych dniach i godzinach(informacja tutaj) tel. 42 633 94 88, e-mail: sitpchemlodz@wp.pl

 

Kontakty

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Czesław Stępień
Tel. 601 286 466, e-mail: cz.stepien@gmail.com

Sekretariat SITPChem Tel. 42 633 94 88
e-mail: sitpchemlodz@wp.pl

 

Dodatkowe informacje i wnioski do pobrania

W okresie epidemiologicznym będą prowadzone egzaminy i szkolenia z uwzględnieniem aktualnych zaleceń sanitarnych.

Od stycznia 2021 roku Komisja kwalifikacyjna prowadzić będzie również szkolenia oraz Egzaminy Kwalifikacyjne online umożliwiające zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych dla pracowników firm, instytucji oraz osób prywatnych w zakresie Dozoru oraz Eksploatacji dla następujących grup:

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Instrukcja przeprowadzania Egzaminów online

Instrukcja uruchomienia aplikacji Zoom na komputerze PC

Pytania Egzaminacyjne – Komisja Kwalifikacyjna

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

Wniosek D1 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru Grupa-1

Wniosek D2 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru Grupa-2

Wniosek D3 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru Grupa-3

Wniosek E1 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji Grupa-1

Wniosek E2 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji Grupa-2

Wniosek E3 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji Grupa-3