Komisja kwalifikacyjna

Zgodnie z Ustawą z 10.04.1997r Prawo Energetyczne i innymi przepisami prawa z nią związanymi osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Łodzi (SITPChem O/Łódź) pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 322 powołana aktem URE 322/123/1018. Komisja Kwalifikacyjna działa przy SITPChem już od 1989r mając w składzie wysoko kwalifikowanych specjalistów.
Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia przed egzaminami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji i dozoru.

Zakres wymaganych uprawnień

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy
-uprawnienia eksploatacyjne (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących manualnie prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno- pomiarowych (pomiary)
-uprawnienia dozoru (D) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji, stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń instalacji i sieci oraz sprawujących nadzór nad procesami.
Świadectwo Kwalifikacyjne wydane po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym jest ważne 5 lat. Po tym okresie wymagane jest ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wydanie nowego świadectwa.

Zakres szkoleń – Grupy uprawnień

Gr.1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Gr.2 Urządzenia, instalacje, sieci cieplne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Gr.3 Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające zużywające i magazynujące ciepło.

Zgłaszanie osób na egzamin

Zgłoszeniem jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wypełniony przez osobę zainteresowaną lub jej pracodawcę. Wzory Wniosków Kwalifikacyjnych do pobrania znajdują się:
– na dole tej strony w sekcji „dodatkowe informacje i wnioski do pobrania” 
– sekretariacie SITPChem oraz u Przewodniczącego Komisji
Wypełnione wnioski można przekazać w dniu egzaminu do Sekretariatu SITPChem pokój 408 lub przekazać Przewodniczącemu Komisji, bądź przesłać e-mail na adresy: sitpchemlodz@wp.pl, cz.stepien@gmail.com

Podczas egzaminu wymagany jest aktualny i ważny dowód osobisty.

Opłaty

Od 01.01.2022 opłata wynosi – 301 zł

Cena egzaminu aktualizowana w zależności od wysokości obowiązującej na dany rok płacy minimalnej.

Opłaty za szkolenie przed egzaminem na uprawnienia energetyczne wynoszą od 100-200 zł w zależności od zakresu szkolenia.

Zarówno za wydane świadectwa jak i za szkolenia wystawiamy faktury.

Miejsce Przeprowadzania egzaminów

Miejscem przeprowadzania egzaminów jest Siedziba SITPChem O/Łódź,
Pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź
Dla większych grup pracowników egzaminy mogą być przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę lub w siedzibie Wnioskodawcy.

Terminy przeprowadzanych egzaminów

– indywidualne ustalone z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej (telefonicznie: 601 286 466 lub e-mailowo: cz.stepien@gmail.com )
– dla większych grup pracowników do uzgodnienia z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej
lub w sekretariacie SITPChem w określonych dniach i godzinach(informacja tutaj) tel. 42 633 94 88, e-mail: sitpchemlodz@wp.pl

Kontakty

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Czesław Stępień
Tel. 601 286 466, e-mail: cz.stepien@gmail.com

Sekretariat SITPChem Tel. 42 633 94 88
e-mail: sitpchemlodz@wp.pl

 

Dodatkowe informacje i wnioski do pobrania

W okresie epidemiologicznym będą prowadzone egzaminy i szkolenia z uwzględnieniem aktualnych zaleceń sanitarnych.

Od stycznia 2021 roku Komisja kwalifikacyjna prowadzić będzie również szkolenia oraz Egzaminy Kwalifikacyjne online umożliwiające zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych G 1, G 2, G 3 dla firm, instytucji i osób prywatnych (instrukcja – kliknij tutaj)

 

Instrukcja przeprowadzania-egzaminów

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji G-1

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji G-2

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji G-3