Komisja kwalifikacyjna

Zgodnie z Ustawą z 10.04.1997r Prawo Energetyczne i innymi przepisami prawa z nią związanymi osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Łodzi (SITPChem O/Łódź) pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 322 powołana aktem URE 322/123/1018. Komisja Kwalifikacyjna działa przy SITPChem już od 1989r mając w składzie wysoko kwalifikowanych specjalistów.
Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia przed egzaminami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji i dozoru.

Zakres wymaganych uprawnień

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy
– uprawnienia eksploatacyjne (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących manualnie prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno- pomiarowych (pomiary)
-uprawnienia dozoru (D) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji, stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń instalacji i sieci oraz sprawujących nadzór nad procesami.
Świadectwo Kwalifikacyjne wydane po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym jest ważne 5 lat. Po tym okresie wymagane jest ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wydanie nowego świadectwa.

Zakres szkoleń – Grupy uprawnień

Gr.1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Gr.2 Urządzenia, instalacje, sieci cieplne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Gr.3 Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające zużywające i magazynujące ciepło.

Zgłaszanie osób na egzamin

Zgłoszeniem jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wypełniony przez osobę zainteresowaną lub jej pracodawcę. Wzory Wniosków Kwalifikacyjnych do pobrania znajdują się w:
w sekcji pobierz
– sekretariacie SITPChem lub u Przewodniczącego Komisji
Wypełnione wnioski można przekazać w dniu egzaminu do Sekretariatu SITPChem pokój 408 lub przekazać Przewodniczącemu Komisji, bądź przesłać e-mail na adresy sitpchemlodz@wp.pl, cz.stepien@gmail.com

Podczas egzaminu wymagany jest dowód osobisty.

Opłaty

Od 01.01.2021 opłata wynosi – 280 zł

Cena egzaminu aktualizowana w zależności od wysokości obowiązującej na dany rok płacy minimalnej.

Opłaty za szkolenie przed egzaminem na uprawnienia energetyczne wynoszą od 100-200 zł w zależności od zakresu szkolenia.

Zarówno za wydane świadectwa jak i za szkolenia wystawiamy faktury.

Miejsce Przeprowadzania egzaminów

Miejscem przeprowadzania egzaminów jest Siedziba SITPChem O/Łódź,
Pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź
Dla większych grup pracowników egzaminy mogą być przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę lub w siedzibie Wnioskodawcy.

Terminy przeprowadzanych egzaminów

– indywidualne ustalone z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej (tel 601 286 466)
– dla większych grup pracowników do uzgodnienia z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej
lub informacja w sekretariacie SITPChemtel 42 633 94 88, sitpchemlodz@wp.pl

Kontakty:

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Czesław Stępień
Tel. 601 286 466 cz.stepien@gmail.com
sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
Tel. 607 607 725 kryshyz@toya.net.pl

SITPChem

Tel. 42 633 94 88
sitpchemlodz@wp.pl

 

W okresie epidemiologicznym będą prowadzone egzaminy i szkolenia z uwzględnieniem aktualnych zaleceń sanitarnych.

Od stycznia 2021 roku Komisja kwalifikacyjna prowadzić będzie również szkolenia oraz Egzaminy Kwalifikacyjne online umożliwiające zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych G 1, G 2, G 3 dla firm, instytucji i osób prywatnych (instrukcja dostępna w zakładce do pobrania)

 

Instrukcja szkolenie-egzaminy

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji G-1

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji G-2

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji G-3