Egzaminy i Szkolenia

       Zgodnie z Ustawą z 10.04.1997r Prawo Energetyczne i innymi przepisami prawa z nią związanymi osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji
oraz sieci energetycznych powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

       Przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Łodzi (SITPChem O/Łódź) pl. Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 322 powołana aktem URE 322/123/10/23. Komisja Kwalifikacyjna działa przy SITPChem już od 1989 roku mając w składzie wysoko kwalifikowanych specjalistów. Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia przed egzaminami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji i dozoru.

Świadectwo Kwalifikacji zostaje wydane po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym, jest ono ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie wymagane jest ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wydanie nowego świadectwa.

Zakres wymaganych uprawnień

Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:
Dozoru (D)– do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1 lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
Eksploatacji (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych.

Grupy uprawnień:

Grupa 1-urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2-urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3-urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Zgłoszenie na egzamin

Warunkiem zgłoszenia na egzamin jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, przez osobę zainteresowaną lub jej pracodawcę. Wzory Wniosków Kwalifikacyjnych do pobrania znajdują się:
– na dole tej strony w sekcji „dodatkowe informacje i wnioski do pobrania,” 
– w sekretariacie SITPChem,
– u Przewodniczącego Komisji.
Wypełniony wniosek można przekazać Przewodniczącemu Komisji lub przesłać e-mail na adresy: sitpchemlodz@wp.pl, cz.stepien@gmail.com lub dostarczyć osobiście do sekretariatu stowarzyszenia.
Uwaga! Podczas egzaminu wymagany jest aktualny i ważny dowód osobisty.

Opłaty

Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty za szkolenie przed egzaminem na uprawnienia energetyczne wynoszą od 100-200 zł w zależności od zakresu szkolenia.
Za przeprowadzone szkolenia oraz egzaminy wystawiamy faktury.

Miejsce Przeprowadzania egzaminów

– w siedzibie Stowarzyszenia SITPChem O/Łódź Plac Komuny Paryskiej 5a lokal 408, 90-007 Łódź,
– online(zgodnie z instrukcją),
– w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę lub w siedzibie Wnioskodawcy dla grup pracowników.

Terminy przeprowadzanych egzaminów

do ustalenia z Czesławem Stępniem Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej (telefonicznie: 601 286 466 lub e-mailowo: cz.stepien@gmail.com )
lub w sekretariacie SITPChem w określonych dniach i godzinach (informacja tutaj) tel. 42 633 94 88, e-mail: sitpchemlodz@wp.pl

Dodatkowe informacje i wnioski do pobrania

Komisja kwalifikacyjna oprócz egzaminów i szkoleń stacjonarnych oferuje przeprowadzenie ich w trybie online w zakresie dozoru i eksploatacji.
W okresie epidemiologicznym będą prowadzone egzaminy i szkolenia z uwzględnieniem aktualnych zaleceń sanitarnych.
 
 
Instrukcja przeprowadzania Egzaminów online

Instrukcja uruchomienia aplikacji Zoom na komputerze PC

Pytania Egzaminacyjne – Komisja Kwalifikacyjna

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru Grupa 1

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru Grupa 2

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru Grupa 3

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji Grupa 1

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji Grupa 2

Zakres tematyki egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji Grupa 3

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu (możliwość wypełnienia online)

Wniosek o wydanie wydanie wtórnika świadectwa kwalifikacyjnego (możliwość wypełnienia online)

Wniosek D1 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru Grupa-1

Wniosek D2 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru Grupa-2

Wniosek D3 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru Grupa-3

Wniosek E1 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji Grupa-1

Wniosek E2 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji Grupa-2

Wniosek E3 o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji Grupa-3