Od początku istnienia (1946 r.) Łódzki Oddział SITPChem działał w ramach statutu SITPChem. Głównymi kierunkami działalności były:

Działalność wydawnicza

 • Pierwszym zadaniem było (1947-1950) opracowanie i wydanie Kalendarza Chemicznego, obejmującego zagadnienia niezbędne dla początkujących chemików,
 • W latach 2006-2014 opracowano do Słownika Zasłużonych Techników Polskich biogramy zasłużonych chemików z Łodzi: prof. Stanisław Kiełbasiński, prof. Edward Józefowicz, prof. Mieczysław Serwiński, doc.inż. Franciszek Kacprzak, prof. Wincenty Wojtkiewicz, mgr inż. Stanisław Pięta.

 

Współpraca z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi

Oddział od początku działał w strukturach NOT.

Członkowie Oddziału działają w strukturach Łódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych- NOT, jak również w pracach Zarządu Głównego SITPChem. Oddział prowadził ożywioną działalność z Łódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji.

W latach dziewięćdziesiątych Oddział intensywnie współpracował z sekcją Technologii Farmaceutycznej i Medycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Łodzi, organizując odczyty coroczne, konferencje naukowo-problemowe i wystawy preparatów medycznych.

Osoby będące członkami Oddziału brały czynny udział w Festiwalach Techniki, a następnie w Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, wygłaszając odczyty i organizując kilkakrotnie wystawy witraży (autorstwa członka naszego Oddziału Kol. Jolanty Treli), które cieszyły się dużym powodzeniem.

 

Działalność odczytowa:

Była organizowana na forum innych stowarzyszeń, festiwalach i zebraniach ogólnych Oddziału. Najciekawsze w ciągu ostatnich lat były odczyty:

 • prof. Henryk Bem „Całun Turyński – prawda czy fałsz”,
 • prof. dr hab. inż. Iwona Szynkowska – „Włos prawdę Ci powie”,
 • prof. Władysław Rzymski -„Kauczuk naturalny: nieco historii, stan obecny, a motoryzacja”,
 • dr hab. inż. Marek Domoradzki prof.  – ” Dieta bezglutenowa i bezcukrowa”,
 • dr hab. inż. Izabela Witońska – „Sekrety Znachorki Belli z ROD os”,
 • mgr inż. Tadeusz Dubla – „Z życia pszczół”.

 

Działalność szkoleniowa i egzaminacyjna:

 • Przy Oddziale działa od 1989 r. Komisja Kwalifikacyjna URE, która prowadzi szkolenia i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne z zakresu energetyki.

 

Konkursy

 • W kadencji 1969 – 1971 zaczęto organizować Konkursy: na najlepsze koło zakładowe, na podstawie sprawozdań rocznych i na najlepszą pracę dyplomową w technikach chemicznych w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu,
 • W latach 2009-2020 rozszerzono współpracę z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Zaczęto organizować Konkursy na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii Uczelni Łódzkich. Wyróżnione prace otrzymywały nagrody i były zgłaszane na Konkurs ogólnopolski organizowany przez Zarząd Główny SITPChem, gdzie również zdobywały nagrody i wyróżnienia.

 

Życie kulturalno- towarzyskie

 • Corocznie organizowane są wyjazdowe spotkania integracyjne, które stały się tradycją Oddziału i bardzo łączą członków. Na spotkaniach są wygłaszane odczyty popularno-naukowe, jest poczęstunek i część rozrywkowa,
 • Organizujemy również spotkania z seniorami naszego Oddziału,
 • W corocznych spotkaniach wigilijnych oprócz Zarządu Oddziału uczestniczą przedstawiciele Kół i seniorzy.

 

Pomoc koleżeńska

 • W ramach Funduszu Pomocy Koleżeńskiej udzielamy naszym członkom zapomóg i pożyczek.

Pionierzy

Oddział miał swoich „Pionierów”, którzy szczególnie wyróżnili się w pracach Stowarzyszenia. 

Poniżej przedstawiamy naszych „Pionierów”.

Pionierzy Łódzkiego Oddziału

Alichniewicz Józef, inż. chemii
współzałożyciel Oddziału, pierwszy wiceprezes 1948,1950, prezes 1949, sekretarz 1951, w Zarządzie Oddziału do końca 1951 roku.

Bartosz Iwona, mgr chemii
w Zarządzie Oddziału od 1975 do 2010 roku. W tym w latach 1981-2010 sekretarz Oddziału, od 2010 przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Gricuk Sergiusz, inż. chemii
współzałożyciel Oddziału, w Zarządzie Oddziału od 1946 do 1980, w tym wiceprezes 1958-1975, Prezes Oddziału w latach 1950-1951 i 1975-1980.

Jurkowska-Wieczorek Zofia, inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1963 roku, w tym wiceprezes w latach 1981-1995 i sekretarz Oddziału w latach 2010-2014.

Kacprzak Franciszek, doc. inż. chemii
współzałożyciel Oddziału, w Zarządzie Oddziału od 1946 do 1980, w tym wiceprezes w 1957,1961-1962, 1975-1980, prezes Oddziału w latach 1955-1956, 1963-1971.

Kulczycki Eugeniusz, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1972 roku. W tym wiceprezes w latach 1984-2008 i prezes Oddziału od 2008 roku.

Kurant Bogdan, dr chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1959-1966, w tym prezes Oddziału w latach 1963-1966.

Ludwicki Zbigniew, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1958 do 1980, w tym wiceprezes w latach 1963-1972 i przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w latach 1973-1980

Zbigniew Olszewski, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1955 roku, w tym sekretarz Oddziału w latach 1966-1971 r. I 1975-1980, wiceprezes Oddziału od 1981 r. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Otwinowski Zdzisław, inż. chemii
współzałożyciel Oddziału, pierwszy prezes Oddziału w okresie grudzień 1946-1947, w Zarządzie Oddziału do końca 1948 roku.

Pięta Stanisław, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1975- do marca 2008 r.(do chwili śmierci) w tym wiceprezes w latach 1978-1981 i prezes Oddziału w latach 1981-2008.

Tomaszewska Lidia
etatowa sekretarz Oddziału w latach 1949-1980, brała aktywny udział w działalności Oddziału poza swoim obowiązującym zakresem czynności.

Tomaszewski Ryszard, inż. chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1949-1977, w tym wiceprezes w 1954 r, i skarbnik Oddziału w latach 1949-1953 i w 1955-1977.

Integracje

Spotkania integracyjne 2016-2019

Seniorzy

Zebrania seniorów 2016-2019

Zebranie seniorów 2021

Wigilia 2021

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczelni Łódzkich. Rok akademicki 2020/2021.

Uczestnicy uroczystego wręczenia nagród i dyplomów Oddziału Łódzkiego SITPChem. Od lewej: mgr inż. Katarzyna Wieczorek, dr hab. inż. Izabela Witońska,prof. uczelni, mgr inż. Piotr Wysocki, dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, mgr inż. Daria Dendek, dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. uczelni, inż. Jerzy Leo – prezes OŁ SITPChem,mgr inż. Tomasz Bartosik, mgr inż. Aleksandra Stępniewska

Witraże

Łódzki Festiwal Nauki Techniki, Sztuki 2017, autor: Jolanta Trela

Wspomnienia

inż. Zofia Jurkowska-Wieczorek  urodzona 1931 roku. Ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej.  W Zarządzie Łódzkiego Oddziału SITPChem  od 1963 roku

w tym wiceprezes Łódzkiego Oddziału w latach 1981-1995 i sekretarz Oddziału w latach 2010–2014. Za swoją postawę i działalność dla SITPChem i dla NOT

była odznaczona m.in.: Honorową Odznaką SITPChem, Medalem imienia Wojciecha Świętosławskiego oraz uhonorowana była godnością Członka Honorowego

Stowarzyszenia. Odznaczona również srebrną, złotą i diamentową Honorową Odznaką NOT.

Od chwili ukończenia studiów pracowała w Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” na stanowisku zastępcy dyrektora Produkcji do spraw obrotu. Zosia była

koleżeńska, bardzo lubiana i szanowana wszyscy ją bardzo cenili. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zmarła w 2019 roku.

 

mgr inż. Eugeniusz Kulczycki urodzony 1932 r.  Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej.  Był członkiem SITPChem od 1963 roku. Prezes Łódzkiego Oddziału

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 2008 roku. Czynnie uczestniczył między innymi w pracach Łódzkiego Oddziału SITPChem,

jak również aktywnie pracował w Zarządzie Głównym SITPChem w Warszawie.

Był Przewodniczącym i członkiem kilku Komisji ZG SITPChem, czynnie uczestniczył w edycji Łódzkiej i ogólnokrajowej Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

wyższych uczelni z dziedziny chemii. Był Prezesem Łódzkiego Oddziału SITPChem. Regularnie był organizatorem spotkań integracyjnych Kół naszego Oddziału,

w tym największego Koła przy Zakładach Farmaceutycznych Polfa w Pabianicach (obecnie ADAMED), prowadził  także Zebrania Seniorów naszego Oddziału.

Mgr inż. Kulczycki propagował działalność odczytową Łódzkiego SITPChem angażując w tę działalność znanych profesorów wyższych uczelni. Był on również

inicjatorem udziału Łódzkiego Oddziału SITPChem w Łódzkich Festiwalach Nauki Techniki i Kultury. Był on inicjatorem dwóch wystaw witraży autorstwa naszej

koleżanki Jolanty Treli.

Prezes Eugeniusz Kulczycki posiadał najwyższe odznaczenia SITPChem i NOT. Za swoją postawę i działalność dla SITPChem i NOT był odznaczony Honorową

Odznaką SITPChem, Medalem imienia Wojciecha Świętosławskiego, uhonorowany był godnością Członka Honorowego Stowarzyszenia. Odznaczony on został

również srebrną, złotą i diamentową Honorową Odznaką NOT.

Mgr inż. Eugeniusz Kulczycki posiadał cenny dorobek zawodowy w tym: patenty, publikowane opracowania technologiczne i pełnił wysokie funkcje zawodowe.

Straciliśmy w osobie Prezesa Kulczyckiego nie tylko dobrego menadżera Łódzkiego Oddziału SITPChem, ale również przyjaznego kolegę i pomocnego

Człowieka. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Zmarł w 2021 roku.

 

mgr inż. Krystyna Hyżewicz urodzona w 1945 roku. Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Była członkiem SITPChem od 1973 r.

Działała w strukturach Stowarzyszenia niemal do ostatniej chwili.   Przez wiele lat pełniła funkcję Sekretarza Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia, jednocześnie

pełniąc funkcję sekretarza Komisji Energetycznej działającej przy naszym Stowarzyszeniu.   Była zawsze osobą ambitną i wytrwałą, dlatego, nigdy nie zakładała

niepowodzenia dążąc do celu. Była bardzo zaangażowana i zachęcała pozostałych członków Stowarzyszenia do działania.   Była otwarta na świat i innych ludzi.

Nigdy nie odmawiała pomocy. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Zmarła w 2023 r.